Regulamin

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów pozostawionych na dysku, w związku z tym prosimy o sporządzenie kopii zapasowej danych przechowywanych na dysku twardym. W razie konieczności serwis może wykonać  taką kopię za dodatkową opłatą, której szczegóły zamieszczone są w cenniku naszego Serwisu.  Oprogramowanie nie jest objęte warunkami gwarancji.

2. Czas napraw wynosi do 5 dni roboczych z możliwością przedłużenia do 14 dni roboczych  z przyczyn od nas niezależnych lub w przypadku konieczności sprowadzenia części.

3. Naprawa gwarancyjna trwa zawsze nie dłużej niż 7 dni roboczych. Do napraw gwarancyjnych wymagana jest oryginalna karta gwarancyjna .

4. Oględziny sprzętu komputerowego dotyczyć będą wyłącznie usterki podanej przez klienta. Oględziny są płatne jedynie w przypadku rezygnacji z naprawy  lub niemożliwości wykonania naprawy.

5. Naprawy do 60 zł netto wykonywane są bez konsultacji z klientem. Konsultacja z klientem jest wymagana w przypadku przekroczenia tej kwoty, jak również zmiany kwalifikacji naprawy   (np. z gwarancyjnej na naprawę pogwarancyjną odpłatną).

6. Pokwitowanie serwisowe jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu z serwisu  i musi ono zostać zwrócone wystawcy przy odbiorze.

7. Za sprzęt pozostający w serwisie pobierana jest opłata magazynowa w wysokości  10 zł dziennie w przypadku, gdy odbiór nastąpi po okresie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty poinformowania klienta o zakończonej naprawie lub o zwrocie sprzętu nie naprawionego na podany przez osobę zdającą numer telefonu, adres poczty E-mail lub w inny sposób wskazany przez klienta.

8. System operacyjny oraz programy użytkowe wymagające licencji instalujemy wyłącznie z nośników dostarczonych przez Klienta.

9. Po upływie 30 dni nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego.

10. Każdy Klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin. Jest to zarazem umowa na podstawie której jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa oraz obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w regulaminie bez konieczności informowania klienta. Zmiany w regulaminie są dostępne na stronie internetowej  http://Serwis Komputerowy.pl.

12. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie a w razie braku porozumienia przez Sąd właściwy dla siedziby biura.

Informacje

tel. +48 731 460 460
Serwis Kmputerowy

os. Unitów Podlaskich 17
21-400 Łuków
(budynek sklepu "Stokrotka")
Bezpłatny PARKINGPromocje

Komplet usług serwisowych:

  • instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego oraz sterowników,
  • instalacja oprogramowania użytkowego,
  • instalacja oprogramowania antywirusowego,
  • optymalizacja pracy komputera.

ZA JEDYNE 60 ZŁ

kod promocji: Serwis60
prosimy podać go podczas
wizyty w serwisie.